Zaproszenie do przetargu | WWF Poland

Zaproszenie do przetarguWarszawa, dnia 27.07.2017 r. 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Część 3, 4 i 5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/06/17/MK/ID.
 
Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający unieważnił wskazane powyżej postępowanie w Części 3, 4 i 5 z następujących powodów:


- Część 3 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 4 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 5 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części.
Warsaw, on 27.07.2017
 
 
 
INFORMATION ON CANCELLING THE PROCEEDINGS
Part 3, 4 and 5

Re.: proceedings under open tender for „Rendering services of searching, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea” Case file reference (reference number): 02/06/17/MK/ID.
 
Please be advised that the Contracting party cancelled the above-mentioned proceedings in the Parts 3, 4 and 5 due to the following reasons:


- Part 3 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of the act dated 29 January 2004 Public procurement law (Journal of Laws of 2015, item 2164 as amended), hereinafter referred to as “Ppl”, due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 4 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of Ppl due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 5 – pursuant to the article 93 item 1 point 4) of Ppl, due to the fact that the tender with the lowest price exceeds the amount which the Contracting party intends to assign for financing the contract in the given part.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”
w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”
odbyło się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 13:00.
 

INFORMATION FROM OPENING THE TENDERS

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"


Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
 
Opening the tenders in the proceedings held in the open tender for:
“Rendering services in the scope of searching for, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea”
was held on 17.07.2017, at 1:00 p.m. (13:00 hrs)


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”
w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)
 

INFORMATION ABOUT AMENDMENTS TO THE TERMS OF REFERENCE AND TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF TENDERS

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"


Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 17 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract)
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)
 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”
w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne

INFORMATION ABOUT CHANGE OF THE TERM OF TENDERING FOR:

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 12 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:
Pełna treść ogłoszenia
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

 

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

 

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement:
Full text of the announcement
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 10 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE:
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW EKSPERCKICH
(REF: 02/07/16/MK/ID)
W związku z planowaną realizacją Projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postepowanie na świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej (na 8 godzin zegarowych / 2 dni) wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz cateringiem (w tym lunch / 2 dni oraz 4 przerwy kawowe) oraz usługi zakwaterowania (dwie doby) dla 11 ekspertów.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:
Pełna treść ogłoszenia

Termin nadsyłania ofert upływa 22.07.2016 roku
 


 
FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA „PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMU DOKUMENTALNEGO DOTYCZĄCEGO KLIMATU I ENERGII”, Nr referencyjny: LIFE14/GIC/PL/000008-2

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 (22) 849 84 69 wew. 127, e-mail: sszustak@wwf.pl.

Osoba do kontaktu: Sebastian Szustak - Specjalista ds. Administrowania Projektami.
 


FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ 8 EKSPERTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 01/06/16/MK/ID
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.

Termin składania ofert w przetargu zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz.12.00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 (22) 849 84 69 wew. 201,
e-mail: idobrowolska@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Izabela Dobrowolska - Specjalista ds. Administrowania Projektami. 
FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA „PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNEJ”, Nr referencyjny: LIFE14/GIC/PL/000008-1
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 8 czerwca
2016 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 (22) 849 84 69 wew. 127, e-mail: sszustak@wwf.pl.

Osoba do kontaktu: Sebastian Szustak - Specjalista ds. Administrowania Projektami.

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA POPRAWĘ BAZY POKARMOWEJ JELENIOWATYCH W WYBRANYCH MIEJSCACH PUSZCZY PISKIEJ I LASÓW NAPIWODZKO - RAMUCKICH,
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-341/10/ No 7
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 28 stycznia 2015r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 856 777, e-mail:sjakimiuk@wwf.pl.

Osoba do kontaktu: Stefan Jakimiuk – Koordynator projektu POIS.05.01.00-00-341/10-02 „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”.

14.01.2015r.
 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: przetargu na wykonanie, transport, montaż i konserwację tablic informacyjno-edukacyjnych nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich.
Sprawa nr: 391/SM/01/14.


Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

NATAL Agencja Reklamowo-Usługowa Marcin Rakowski, ul. Pomorska 15B/24, 80-333 Gdańsk, z ceną brutto 83.900,00 PLN.

Umowa zostanie podpisana w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Równocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
 1. Mentor s.c., ul. Grunwaldzka 27a, 78-320 Połczyn Zdrój, z ceną brutto 124.722,00 PLN;
 2. Pracownia Plastyczna „Studio 22”, ul. Moniuszki 8/4, 78-320 Połczyn Zdrój, z ceną brutto po poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2) PZP w kwocie 93.118,88 PLN;
 3. KMK Group, ul. Kruków 123, 42-160 Krzepice, z ceną brutto 62.636,52 PLN;
 4. ANDROS Oznakowanie Pionowe i Poziome, ul. Długa 62, 84-240 Reda, z ceną brutto po poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2) PZP w kwocie 98.892,00PLN;
 5. UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, z ceną brutto 113.640,00 PLN;
 6. NATAL Agencja Reklamowo-Usługowa Marcin Rakowski, ul. Pomorska 15B/24, 80-333 Gdańsk, z ceną brutto 83.900,00 PLN;
 7. IDP INTERSIGN Marek Józefiak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 90-504 Łódź, z ceną brutto 109.051,80 PLN;
 8. Vivenge Sp. z o.o., ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, z ceną brutto 121.904,06 PLN;
 9. Light s.c., ul. Krakowska 57, 32-089 Wielka Wieś, z ceną brutto po poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2) PZP i wyjaśnieniach Wykonawcy w kwocie 110.374,73 PLN;
 10. a-btl sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z ceną brutto 79.986,00 PLN;
 11. Media Light, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, z ceną brutto 65.930,00 PLN.
 12. PROMEDIA Ewa Jędrychowska-Matusik, ul. Bracka 2, 15-234 Białystok, z ceną brutto 187.575,00 PLN.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt. XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczył z postępowania następujących Wykonawców:

1. Pracownia Plastyczna „Studio 22”, ul. Moniuszki 8/4, 78-320 Połczyn Zdrój.

Wykonawca w formularzu oferty nie wskazał, czy należy do grupy kapitałowej czy nie. Został wezwany do wyjaśnienia tej kwestii, lecz nie złożył żadnych wyjaśnień czy uzupełnień. Zamawiający działając zatem na podstawie pkt. XIX Regulaminu przetargu w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 i 24b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.

2. KMK Group, ul. Kruków 123, 42-160 Krzepice

Zamawiający w punkcie V.1. Regulaminu Przetargu postawił warunek doświadczenia w postaci wykonania:
„W okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego przetargu wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu i montażu w terenie co najmniej 10 trwałych, drewnianych tablic informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych.”

Wykonawca wskazał dwa wykonane zamówienia, ale oba nie spełniają postawionego warunku. Zamawiający wezwał do uzupełnienia ofert i uzupełnienie potwierdziło brak spełniania warunku. W wyjaśnieniu Wykonawca wskazał, iż pierwsze z zamówień obejmowało tylko montaż. Natomiast oba zamówienia zostały wykonane po terminie wszczęcia niniejszego przetargu – tj. 12.03.2014 (data zamieszczenia na stronie www). Pierwsze z zamówień realizowane było w okresie 04.03.2014-14.03.2014. Natomiast drugie zamówienie było realizowane w okresie 05.03.2014-21.03.2014 r.
Zamawiający działając zatem na podstawie pkt. XIX Regulaminu przetargu w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.

3. a-btl sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Zamawiający w punkcie V.1. Regulaminu Przetargu postawił warunek doświadczenia w postaci wykonania:
„W okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego przetargu wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu i montażu w terenie co najmniej 10 trwałych, drewnianych tablic informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych.”
W złożonej ofercie brak jest informacji w zakresie daty wykonania usługi wymienionej w Formularzu ofertowym oraz wskazania, czy zamówienie obejmowało wykonanie i montaż tablic. W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się o uzupełnienie oferty w powyższym. Uzupełnienie nie zostało złożone.
Zamawiający działając zatem na podstawie pkt. XIX Regulaminu przetargu w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie pkt. XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę tego Wykonawcy. Wskazany Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień. Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił również ofertę Wykonawcy.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt. XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił również ofertę Wykonawcy: Media Light, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin.
Wskazany Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył ogólne oświadczenie o zapewnieniu wykonania zamówienia w podanej przez siebie cenie.
Zamawiający wskazał, iż zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki mające wpływ na cenę oferty, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne (np. rodzaj drewna), wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Żadna z takich informacji nie została podana. Nie zostało złożone żadne wyjaśnienie ceny poza ogólnym zapewnieniem wykonania zamówienia w podanej cenie. Do powyższego oświadczenia nie załączono również żadnych konkretnych wyjaśnień, nie opisano żadnej oszczędnej metody wykonania zamówienia czy szczególnych rozwiązań technicznych, nie dołączono żadnych dowodów, nie dokonano jakichkolwiek wyliczeń, nie przedstawiono żadnych liczb, cyfr, wartości czy innych bardziej konkretyzujących wyjaśnień. Tym samym Zamawiający zmuszony był uznać, iż Wykonawca nie złożył wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. Stanowisko Zamawiającego znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, np.:
1) wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – na gruncie przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 lipca 2011 r., sygn. KIO 1459/11, zgodnie z którym:
„Izba stoi na stanowisku, że brak wyjaśnień następuje nie tylko wtedy, gdy wykonawca nie odpowie na wezwanie zamawiającego, ale także, gdy złoży wyjaśnienia, z których treści nie wynikają żadne istotne okoliczności dotyczące elementów oferty, które mają wpływ na cenę oferty. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w przedmiotowym postępowaniu. Odwołujący wyjaśnił, że posiada wykwalifikowaną kadrę i nie będzie musiał zatrudniać dodatkowych pracowników. Nie wykazał jednak w jaki sposób ta konstatacja wpływa na wysokość stawki roboczogodziny, ani nawet tego, czy zatrudnianie własnych pracowników jest na rynku inżynieryjnych robót budowlanych, sytuacją nadzwyczajną, która przekładania się na skalkulowanie kosztów o 2,5 zł niższych niż najniższa stawka godzinowa w województwie (10,00 zł.), ani o prawie 100 % niższych niż założone u zamawiającego. Odwołujący z faktu zaoferowania ceny nie będącej ceną rażąco niską zmierzał wywieść korzystne dla siebie skutki prawne w postaci uzyskania zamówienia, a więc jego obciążał obowiązek dowodowy w tym zakresie, co czy zresztą wprost stanowi art. 90 ust. 3 ustawy. Również w zakresie kosztu 1 m3 gruntobetonu odwołujący poprzestał na twierdzeniu, że skalkulował go zgodnie z oferta pozyskaną z firmy S. Polska. W żaden jednak sposób odwołujący nie wskazał, co było treścią tej oferty i dlaczego współpraca właśnie w tą firmą pozwala na oszczędzenie kosztów przy kalkulacji ceny. Odwołujący jedynie stwierdził, ze gdy zamawiający będzie miał wątpliwości, to przedstawi ofertę. Jednak zamawiający kierując wezwanie w trybie art. 90 ust. 1 ustawy dał właśnie wyraz swoim wątpliwościom, a odwołującemu szansę ich rozwiania. Z możliwości tej odwołujący nie skorzystał, a ustawodawca nie przewidział procedury udzielania wyjaśnień, co do rażąco niskiej ceny, tak długo, aż odwołujący wykaże, ze jego cena nie jest rażąco niska. Ponadto sam fakt korzystania z konkretnego dostawcy materiałów nie przesadza jeszcze o posiadaniu szczególnie korzystnych warunków prowadzenia działalności, które wpływają na zaoferowaną cenę. Co do zasady większość wykonawców na rynku robót budowlanych posiłkuje się dostawcami materiałów budowlanych, zatem sam fakt, że wykonawca z takiego rozwiązania korzystania, nie stanowi jeszcze dowodu na poparcie twierdzeń odwołującego. Również stwierdzenie, co do założonego zysku nie zostało w żaden sposób wykazane. Izba stwierdziła, iż zamawiający prawidłowo dokonał oceny, że złożone wyjaśnienia w rzeczywistości nie stanowią wyjaśnień. W ocenie Izby zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy ani art. 90 ust. 1 ustawy.”;
2) wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. KIO 1124/11, zgodnie z którym:
„Zgodnie zaś z przepisem art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p. zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył żądanych wyjaśnień. Taką samą decyzję zobowiązany jest podjąć zamawiający, jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami stwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.).
Przedstawione przez wezwanego wykonawcę wyjaśnienia podlegają - w myśl art. 90 ust. 2 ustawy p.z.p. - ocenie zamawiającego, stanowią przedmiot analizy zmierzającej do ustalenia, czy cena została skalkulowana poprawnie, czy też nosi ona znamiona rażąco niskiej. Z tego względu dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień, które będą odpowiednio umotywowane, przekonujące, że zaproponowana oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej (tak też: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2007 r.). Ponadto podzielono wyrażane w orzecznictwie stanowisko, iż wyjaśnienia, zawierające niekonkretne i ogólnikowe stwierdzenia, należy uznać za niezłożone (tak: wyrok KIO z dnia 26 listopada 2010 r. sygn. akt: KIO/2498/10). (…) Analizując złożone przez przystępującego wyjaśnienia stwierdzono, iż są one lakoniczne, ogólne, uniemożliwiające ustalenie jakie okoliczności wykonawca brał pod uwagę szacując i jak wpłynęły one na cenę. W efekcie nie można ustalić w oparciu o te wyjaśnienia, czy cenę oferty skalkulowano w sposób rynkowy i zgodny z zasadami uczciwej konkurencji, co należało ocenić jako niezłożenie żądanych przez zamawiającego wyjaśnień.”


Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17.04.2014 r.


FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE, TRANSPORT, MONTAŻ I KONSERWACJĘ TABLIC INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH NT. SSAKÓW, PTAKÓW I SIEDLISK MORSKICH
Nr referencyjny: 391/SM/01/14

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 26 marca 2014 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać u osób wyznaczonych do kontaktu:

Monika Łaskawska-Wolszczak, nr tel. 785 855 924, e-mail: MLaskawska@wwf.pl

Katarzyna Pietrasik, nr tel. 785 881 435, e-mail: KPietrasik@wwf.pl

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12.03.2014 r.


Zaproszenie do składania ofert w terminie do 4 lutego 2014 r.
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce” POIS.05.01.00-00-341/10-02

WWF Polska poszukuje wykonawcy, który:
odnowi 2 obroże telemetryczne typu GPS/GSM Ecotone do monitoringu rysi w projekcie POIS.05.01.00-00-341/10-02 „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce"

Osobą do kontaktu jest: Stefan Jakimiuk, tel 606-856-777


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na inwentaryzację rejonów gawrowania niedźwiedzi.

Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 3.

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

ZOOTRIX Ireneusz Adamczyk, ul. Goleszowska 4/165, 43-300 Bielsko-Biała z ceną brutto 43.050,00 PLN.

Umowa zostanie podpisana w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Równocześnie informuję, iż w postępowaniu nie złożono innych ofert.

Fundacja WWF Polska ogłasza przetarg na inwentaryzację rejonów gawrowania niedźwiedzi

Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 3


Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 11.12.2013 godzina 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 910, e-mail: nkryt@wwf.pl.

Osoba do kontaktu: Natalia Kryt - Kierownik projektu POIS.05.01.00-00-342/10-00 "Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat".

27.11.2013 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
"Dotyczy: przetargu na obsługę i organizację wyjazdów studyjnych.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 391/SM/02/13"
Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Biuro Podróży PL TRAVEL Krzysztof Stańczyk, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice z ceną brutto 116.877,00 PLN.

Umowa zostanie podpisana w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Równocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1) Biuro Podróży PL TRAVEL Krzysztof Stańczyk, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice z ceną brutto 116.877,00 PLN;
2) Biuro Turystyczno-Usługowe Fregata Jolanta Wieczorek, ul. Złotoryjska 48/1, 59-220 Legnica z ceną brutto 96.600,00 PLN;
3) Omega – Smak Podróży Aneta Zielony, ul. Stawowa 9, 56-070 Ochodze z ceną brutto 92.378,00 PLN;
4) Paweł Świeca, ul. Rejtana 26/157, 35-310 Rzeszów z ceną brutto 64.877,00 PLN;
5) GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów z ceną brutto 123.790,00 PLN;
6) Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, 20-111 Lublin z ceną brutto 148.099,20 PLN;
7) Biuro Podróży SOLTUR Sp. z o.o., Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków z ceną brutto 124.600,00 PLN (cena wskazana w ofercie wynosiła 116.350,00 PLN, jednakże została obliczona z błędem w sumowaniu. Zamawiający działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawił omyłkę rachunkową i po poprawieniu i prawidłowym zsumowaniu, wynagrodzenie brutto wyniosło 124.600,00 PLN);
8) Sun&More Sp. z o.o., ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin, z ceną brutto 171.000,00 PLN.


Równocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczył z postępowania następujących Wykonawców:

1) Omega – Smak Podróży Aneta Zielony, ul. Stawowa 9, 56-070 Ochodze.
Wskazany Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego przetargu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali minimum 3 usługi w zakresie organizacji zagranicznych wyjazdów turystycznych lub szkoleniowych dla minimum 10 osób każdy i wartości minimum 30.000 zł każdy. W złożonej ofercie brak jest dokładnej informacji o wartości wykonanych usług. Brak takich informacji w referencji, natomiast w Formularzu ofertowym przy podanych kwotach wpisano słowo około. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia tej informacji. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnień.
Z uwagi na powyższe Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę tego Wykonawcy. Wskazany Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień. Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił również ofertę Wykonawcy.

2) Paweł Świeca, ul. Rejtana 26/157, 35-310 Rzeszów.
Wskazany Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego przetargu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali minimum 3 usługi w zakresie organizacji zagranicznych wyjazdów turystycznych lub szkoleniowych dla minimum 10 osób każdy i wartości minimum 30.000 zł każdy. W złożonej ofercie żadna ze wskazanych usług podobnych nie spełniała wymagań Zamawiającego, przykładowo każda ze wskazanych trzech usług była poniżej kwoty 30.000 zł. Brak było również załączenia zgodnie z wymaganiami punktu V.3.1) Regulaminu przetargu dokumentów (referencje, poświadczenia, itp.) potwierdzających należyte wykonanie powyższych usług. Wskazany Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia. Z uwagi na powyższe Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę tego Wykonawcy. Wskazany Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień. Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił również ofertę Wykonawcy.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy: Biuro Turystyczno-Usługowe Fregata Jolanta Wieczorek. Wskazany Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień. Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.


Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".
Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA OBSŁUGĘ I ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH
Nr referencyjny: 391/SM/02/13
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 31 października 2013 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 924,
e-mail: MLaskawska@wwf.pl
Osoba do kontaktu: Monika Łaskawska-Wolszczak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".
Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: przetargu na skład, druk i dystrybucję poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich oraz kalendarza książkowego na 2014 r.

Sprawa nr: 391/SM/01/13.
Szanowni Państwo,

Fundacja WWF Polska w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, ogłasza konkurs ofert na powierzchnię reklamową w prasie i w internecie.

Opis przedmiotu oferty:

1) Ogłoszenia w prasie
Planowane są 4 emisje w jednym tytule lokalnej prasy (w tym jedna z emisji w formacie cała strona, pozostałe emisje pół strony), np. Głos Dziennik Pomorza lub w tytule o podobnym zasięgu i nakładzie, w wydaniach ukazujących się w miejscowościach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego (wybrane mutacje)

2) Ogłoszenia w internecie:
Planowana jest kampania:
- odsłonowa FF lub CPM w zachodniopomorskich wersjach ogólnopolskich portali informacyjnych lub w ogólnopolskich portalach informacyjnych z geotargetowaniem na województwo zachodniopomorskie
- na portalu społecznościowym Facebook z geotargetowaiem na miejscowości nadmorskie z województwa zachodniopomorskiego (rozliczenie CPC)
- w sieci GDN z geotargetowaniem na województwo zachodniopomorskie (rozliczenie CPC)
Prosimy o podawanie cen brutto.

Finalny termin realizacji umowy: 31 sierpnia 2013 roku.
Termin nadsyłania ofert: 25 lipca 2013 roku
Oferty prosimy przesyłać na adres: swodz@wwf.pl


Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

BUSINESS POINT Sp. z o.o., ul. Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa, z ceną brutto 64.379,40 PLN.

Umowa zostanie podpisana w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Równocześnie informuję, iż ponadto w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

1) P.H-U Maksim Zamyslau, Sarnowo 20, 13-124 Kozłowo, z ceną brutto 110.675,40 PLN;
2) Agencja Wydawnicza EkoPress Andrzej Poskrobko, ul. Krakowska 5 lok. 601, 15-875 Białystok, z ceną brutto 104.500,00 PLN;
3) OMIKRON Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice, z ceną brutto 90.407,46 PLN;
4) LEGRA Sp. z o.o., ul. Albatrosów 10c, 30-716 Kraków, z ceną brutto 104.157,00 PLN;
5) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ZAPOL” Dmochowski, Sobczyk Sp. Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, z ceną brutto 164.301,60 PLN.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczył z postępowania następujących Wykonawców:

1) HELDRUK Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82-200 Malbork (cena ofertowa brutto 74.110,50 PLN). Wskazany Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego przetargu usług w zakresie składu minimum 3 publikacji oraz druku minimum 2 publikacji. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w przedmiotowym zakresie. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż nie spełnia wskazanego powyżej warunku udziału w postępowaniu – poz. „Prokuratura i Prawo” okres realizacji usługi 01.04.2010-30.04.2010, podczas gdy okres ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia przetargu obejmuje 23.05.2010 – 23.05.2013.
Z uwagi na powyższe Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.

2) SUN QUANA Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 18A, 02-661 Warszawa (cena ofertowa brutto 94.000,00 PLN). Wskazany Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia. Z uwagi na powyższe Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.

3) Purcoo Paweł Miciuk, ul. Jana Sawy 6/15, 20-632 Lublin (cena ofertowa brutto 67.800,00 PLN). Wskazany Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia tj. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego przetargu usług w zakresie składu minimum 3 publikacji oraz druku minimum 2 publikacji. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w przedmiotowym zakresie. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż nie spełnia wskazanego powyżej warunku udziału w postępowaniu w zakresie składu:
- poz. Szkice chopinowskie okres realizacji usługi 04.2010,
- poz. Ks. Rafał Pastwa, Razem z Mamą okres realizacji usługi 09.2009,
podczas gdy okres ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia przetargu obejmuje 23.05.2010 – 23.05.2013.
Z uwagi na powyższe Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy: YANAKA VISION Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 11, 41-400 Mysłowice (cena ofertowa brutto 63.222,00 PLN). Wskazany Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień. Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dotyczy: przetargu na skład, druk i dystrybucję poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich oraz kalendarza książkowego na 2014 r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 391/SM/01/13

Działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w zw. z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej pytanie jednego z Wykonawców wraz z odpowiedzią na nie:

Pytanie:
„Na podstawie art. 38 ustawy Pzp bardzo proszę o udzielenie wyjaśnień odnośnie :
Czy poradnik nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich ma nadany numer ISBN lub ISSN.
Jeżeli posiada numer ISSN- czy jest czasopismem specjalistycznym i czy będzie uwidoczniony wewnątrz wydawnictwa”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż poradnikowi nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich zostanie nadany numer ISBN.


Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".
Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Szczegóły przetargu

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA SKŁAD, DRUK I DYSTRYBUCJĘ PORADNIKA NT. SSAKÓW, PTAKÓW I SIEDLISK MORSKICH ORAZ KALENDARZA KSIĄŻKOWEGO NA 2014 R.
Nr referencyjny: 391/SM/01/13

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 6 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 924,
e-mail: MLaskawska@wwf.pl
Osoba do kontaktu: Monika Łaskawska


Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".
Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na obsługę informatyczną projektu - sprawa nr: 391/SM/08/12


Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu:
1) w Zadaniu 1 – Usługi interaktywne związane ze stroną internetową projektu i promocją projektu w Internecie, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

KAELMO Rafał Moś, ul. B.B.O.N. 4/15, 85-825 Bydgoszcz z ceną brutto 23.985,00 PLN,

Równocześnie informuję, iż ponadto w Zadaniu 1 została złożona oferta przez:
 • DBS Systems Łukasz Korol, ul. Innowacyjna 1 lok. 303, 16-400 Suwałki z ceną brutto 60.516,00 PLN;
 • BIT7 Jakub Chamicewicz, ul. Długa 64a, 21-500 Biała Podlaska z ceną brutto 30.000,00 PLN.

2) w Zadaniu 2 – Stworzenie bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich ostoi w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża (część informatyczna), za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

BIT7 Jakub Chamicewicz, ul. Długa 64a, 21-500 Biała Podlaska z ceną brutto 20.000,00 PLN.

Równocześnie informuję, iż ponadto w Zadaniu 2 została złożona oferta przez:
 • DBS Systems Łukasz Korol, ul. Innowacyjna 1 lok. 303, 16-400 Suwałki z ceną brutto 120.294,00 PLN;
 • KAELMO Rafał Moś, ul. B.B.O.N. 4/15, 85-825 Bydgoszcz z ceną brutto 42.927,00 PLN.
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na stworzenie sieci współpracowników terenowych.

Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 7.

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

ZOOTRIX Ireneusz Adamczyk,

ul. Goleszowska 4/165,

43-300 Bielsko-Biała

z ceną brutto 76.260,00 PLN.

Równocześnie informuję, iż ponadto w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę: Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz, z ceną brutto 78.900,00 PLN.

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA STWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACOWNIKÓW TERENOWYCH
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 7

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 13.03.2013 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 910, e-mail: nkryt@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Natalia Kryt - Kierownik projektu POIS.05.01.00-00-342/10 "Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat".

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ PROJEKTU
Nr referencyjny: 391/SM/08/12

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 1 marca 2013 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 924,
e-mail: MLaskawska@wwf.pl
Osoba do kontaktu: Monika Łaskawska

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".
Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY PÓŁNOCNEGO KORYTARZA EKOLOGICZNEGO
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-341/10/ No 6

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 15.02.2013 godzina 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 856 777, e-mail: sjakimiuk@wwf.pl

Osoba do kontaktu: Stefan Jakimiuk – Koordynator projektu POIS.05.01.00-00-341/10 „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”.
 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na opracowanie Programu Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-341/10/ No 6

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Ochrona Środowiska i Działalność Inwestycyjna – Konsulting
Marcin Pchałek,
ul. Pachnąca 77,
02-790 Warszawa,

z ceną brutto 502.987,00 PLN.
Równocześnie informuję, iż w postępowaniu oferty nie złożył żaden inny Wykonawca.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: przetargu na administratora/ koordynatora ds. informacji i promocji
Sprawa nr: 391/SM/01/12

Działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie:

1) w zakresie Zadania 1 – Administrator projektu - z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu, w Zadaniu 1, została złożona oferta przez Panią Małgorzatę Dyrga, ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/2, 80-286 Gdańsk z ceną brutto 46.020,00 PLN tj. 1.917,50 PLN brutto miesięcznie.
Wskazany powyżej Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie spełniania następujących warunków:
 • posiadania minimum rocznego doświadczenia zawodowego w rozliczaniu wniosków i raportowaniu do grantodawców lub w ocenie wniosków współfinansowanych z funduszy unijnych lub funduszy o podobnej specyfice.
 • udział w rozliczaniu co najmniej 1 wniosku procedowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub podobne instytucje.
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia.
Z uwagi na powyższe Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2) w zakresie Zadania 2 – Koordynator ds. informacji i promocji - z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu, w Zadaniu 2, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Cation PR Kinga Nurska, ul. Bialska 42/2, 08-200 Łosice z ceną brutto 66.124,80 PLN tj. 2.755,20 PLN brutto miesięcznie.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Równocześnie informuję, iż ponadto w Zadaniu 2 została złożona oferta przez Panią Małgorzatę Dyrga, ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/2, 80-286 Gdańsk, z ceną brutto 46.540,00 PLN, tj. 1.939,17 PLN brutto miesięcznie.
Wskazany powyżej Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie spełniania warunku posiadania minimum rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji, public relations lub ochrony przyrody. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył uzupełnienia.
Z uwagi na powyższe Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu na opracowanie Programu Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego
Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-341/10/ No 6

Działając na podstawie pkt. XVIII Regulaminu przetargu na opracowanie Programu Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY PÓŁNOCNEGO KORYTARZA EKOLOGICZNEGO
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-341/10/ No 6

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 04.01.2013 godzina 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 856 777, e-mail: sjakimiuk@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Stefan Jakimiuk – Koordynator projektu POIS.05.01.00-00-341/10 „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”.
 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na obsługę merytoryczną bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich ostoi w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża
Sprawa nr: 391/SM/06/12

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Panią Agnieszkę Hylla-Wawryniuk, ul. Rumla 13/38, 80-041 Gdańsk z ceną brutto 62.300,00 PLN.

Równocześnie informuję, iż ponadto w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę: Simera Group Sp. z o.o., ul. Kartuska 459A/20, 80-298 Gdańsk z ceną brutto 65.928,00 PLN.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA ADMINISTRATORA/ KOORDYNATORA DS. INFORMACJI I PROMOCJI
Nr referencyjny: 391/SM/01/12
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 13 grudnia 2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 795 536 009,
e-mail: MLaskawska@wwf.pl
Osoba do kontaktu: Monika Łaskawska

Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu na administratora/ koordynatora ds. informacji i promocji.
Sprawa nr: 391/SM/01/12

Działając na podstawie pkt. XVIII Regulaminu przetargu na administratora / koordynatora ds. informacji i promocji Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie Zadania 1 i Zadania 2.

Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA OBSŁUGĘ MERYTORYCZNĄ BAZY DANYCH NT. SSAKÓW I PTAKÓW BAŁTYCKICH I ICH OSTOI W OPARCIU O WYNIKI OBSERWACJI I INSPEKCJI POLSKIEGO WYBRZEŻA
Nr referencyjny: 391/SM/06/12
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 6 grudnia 2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 795 536 009,
e-mail: MLaskawska@wwf.pl
Osoba do kontaktu: Monika Łaskawska

Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko".
Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12).
Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na strażnika terenowego w ujściu Wisły.
Sprawa nr: 391/SM/03/12


Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Pana Mikołaja Zybała, ul. Morska 210/21, 81-006 Gdynia
z ceną brutto 101250,00 PLN, tj. 4050,00 PLN brutto miesięcznie.

Równocześnie informuję, iż w postępowaniu oferty nie złożył żaden inny Wykonawca.

"Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko" oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12)"


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na merytorycznego koordynatora lokalnego patrolu (tzw. lokalnego lidera).
Sprawa nr: 391/SM/04/12

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu:

1) w Zadaniu 1 – Lokalny Lider 1, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Pana Konrada Wrzecionkowskiego, ul. Kolejowa 10a/5, 72-500 Międzyzdroje
z ceną brutto 40.000,00 PLN, tj. 1.600,00 PLN brutto miesięcznie.

Równocześnie informuję, iż w Zadaniu 1 oferty nie złożył żaden inny Wykonawca.

2) w Zadaniu 2 – Lokalny Lider 2, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Pana Sebastiana Barszczewskiego, Mielenko, ul. Lipowa 68, 76-032 Mielno
z ceną brutto 40.975,00 PLN, tj. 1.639,00 PLN brutto miesięcznie.
Równocześnie informuję, iż w Zadaniu 2 oferty nie złożył żaden inny Wykonawca.

3) w Zadaniu 3 – Lokalny Lider 3, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Pana Jerzego Wojciecha Bagińskiego, ul. Wróblewskiego 8/51, 76-270 Ustka
z ceną brutto 32.500,00 PLN, tj. 1.300,00 PLN brutto miesięcznie.

Ponadto w Zadaniu 3 zostały złożone oferty przez:
- Pana Wojciecha Siwczyńskiego, ul. Sucharskiego 7, 84-360 Łeba, z ceną brutto 33.750,00 PLN, tj. 1.350,00 PLN brutto miesięcznie;
- Pana Oskara Skumiał, ul. Rybacka 1a/27, 76-270 Ustka, z ceną brutto 37.750,00 PLN, tj. 1.510,00 PLN brutto miesięcznie;

Równocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykluczył z postępowania w Zadaniu 3 Wykonawcę - Panią Monikę Gargasz, ul. Żeromskiego 8/3, 76-270 Ustka (cena ofertowa brutto 93.600,00 PLN, tj. 3.744,00 PLN brutto miesięcznie), z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

4) w Zadaniu 4 – Lokalny Lider 4, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Pana Jana Wilkanowskiego, ul. Sikorskiego 9a, 82-103 Stegna
z ceną brutto 40.000,00 PLN, tj. 1.600,00 PLN brutto miesięcznie.
Równocześnie informuję, iż w Zadaniu 4 oferty nie złożył żaden inny Wykonawca.

5) w Zadaniu 5 – Lokalny Lider 5, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Pana Michała Krause, ul. Góralska 41a/8, 80-292 Gdańsk
z ceną brutto 80.000,00 PLN, tj. 3.200,00 PLN brutto miesięcznie.

Równocześnie informuję, iż w Zadaniu 5 oferty nie złożył żaden inny Wykonawca.

"Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko" oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12)"


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na administratora/ koordynatora ds. informacji i promocji.
Sprawa nr: 391/SM/01/12


Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu:

1) w Zadaniu 1 – Administrator Projektu, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Panią Monikę Joannę Kłosowicz, ul. Winniczna 7a/9, 78-400 Szczecinek
z ceną brutto 46020 PLN, tj. 1770 PLN brutto miesięcznie.

Ponadto, w Zadaniu 1 została złożona oferta przez Panią Annę Fuzowską, ul. K. Puzaka 3/38, 02-495 Warszawa, z ceną brutto 57200 PLN, tj. 2200 PLN brutto miesięcznie.

2) w Zadaniu 2 – Koordynator ds. informacji i promocji, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Panią Monikę Joannę Kłosowicz, ul. Winniczna 7a/9, 78-400 Szczecinek
z ceną brutto 46540 PLN, tj. 1790 PLN brutto miesięcznie.

Ponadto w Zadaniu 2 została złożona oferta przez Panią Annę Dębicką, ul. Rakowiecka 34 m 51, 02-532 Warszawa, z ceną brutto 72540 PLN, tj. 2790 PLN brutto miesięcznie.

Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko" oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu na wykonanie i dostarczenie 50 szt. pojemników na śmieci zabezpieczonych przed niedźwiedziami.
Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 6.


Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Zakład Produkcyjno-Handlowy HERMIG s.c.
E. i M. Herma, K. Migdałek,
Nidek 92A,
34-122 Wieprz,

z ceną brutto 138.375,00 PLN.

Równocześnie informuję, iż ponadto w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę:

ESE Sp. z o.o.
ul. Postępu 21,
02-676 Warszawa,

z ceną brutto 325.950,00 PLN.

Wskazany powyżej Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu.FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE I DOSTARCZENIE 50 SZT. POJEMNIKÓW NA ŚMIECI ZABEZPIECZONYCH PRZED NIEDŹWIEDZIAMI
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 6
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 8.11.2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 785 855 910,
e-mail: nkryt@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Natalia Kryt - Kierownik projektu POIS.05.01.00-00-342/10 "Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat".


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu na przeprowadzenie zabiegów rewitalizacyjnych na 3000 drzew owocowych na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.
Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-342/10/No 5.
Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


BHP NAWIGATOR
Usługi Wysokościowe Jan Grochmal,
ul. Witosa 3E,
38-400 Krosno,

z ceną brutto 247.989,60 PLN.


Równocześnie informuję, iż ponadto w postępowaniu zostały złożone oferty przez:

1. „Park Leśny”
Zakład Usługowy Witosław Grygierczyk,
ul. Ustroń 3,
44-114 Gliwice,

z ceną brutto 1.458.000,00 PLN


2. Zakład Usługowy „Ogród-Service” Spółka Jawna
J. Banaś, B. Dziewolski, T. Kantaruk,
Łężce 6A,
30-614 Kraków

oraz

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni
A. Popek, J.Franek Spółka Jawna,
ul. Miedziana 3,
31-567 Kraków,

z ceną brutto 324.000,00 PLN.

3. Specjalistyczny Zakład
Kształtowania Zieleni „KERRIA”
Piórkowski, Gebler, Spółka Jawna,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło,

z ceną brutto 583.200,00 PLN

4. Drzewo Jacek Niewczas,
Marcinków 62,
27-215 Wąchock
oraz
OTRYT Zatwarnicki Rafał,
ul. Okulickiego 51/30,
31-637 Kraków,

z ceną brutto 293.976,00 PLN.

Ponadto informuję, iż Zamawiający działając na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucił ofertę Wykonawcy: DALPINEX Damian Biber, Rycerka Dolna 281c, 34-370 Rajcza, z ceną brutto 322.920,00 PLN. Zgodnie z pkt VIII.1.3) i 4) Regulaminu przetargu oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i upoważnienie to musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W ofercie brak było stosownego pełnomocnictwa. Złożone wraz z ofertą pełnomocnictwo dla Pani Izabeli Kosna upoważnia do „reprezentowania Firmy w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”. Tym samym jest pełnomocnictwem rodzajowym do postępowań o zamówienie publiczne. Przedmiotowe postępowanie nie jest postępowaniem o zamówienie publiczne tylko postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie kodeksu cywilnego - zgodnie z punktem I Regulaminu przetargu: „Niniejszy przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.”. Uwzględniając powyższe przedłożone pełnomocnictwo rodzajowe nie upoważniało do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty o brakujące pełnomocnictwo jednak nie dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wobec powyższego Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW
FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW REWITALIZACYJNYCH NA 3000 DRZEW OWOCOWYCH NA TERENIE BIESZCZADÓW I BESKIDU NISKIEGO
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 5

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 17 października 2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 910,
e-mail: nkryt@wwf.pl
Osoba do kontaktu: Natalia Kryt - Kierownik projektu POIS.05.01.00-00-342/10 "Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat".

03.10.2012 r.

 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu na poprawę bazy pokarmowej jeleniowatych w wybranych miejscach Puszczy Piskiej i Lasów Napiwodzko-Ramuckich
Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-341/10/No5

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Firmę Remontowo Budowlaną
PYRYS-BUD Piotr Cichy,
ul. Rumiankowa 11,
07-410 Ostrołęka

z ceną brutto 1.587.097,07 PLN.

Równocześnie informuję, iż w postępowaniu oferty nie złożył żaden inny Wykonawca.
 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA ADMINISTRATORA/ KOORDYNATORA DS. INFORMACJI I PROMOCJI
Nr referencyjny: 391/SM/01/12
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 17 października 2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 795 536 009,
e-mail: MLaskawska@wwf.pl
Osoba do kontaktu: Monika Łaskawska


Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (nr POIS.05.01-00-00-391/12) jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko" oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA POPRAWĘ BAZY POKARMOWEJ JELENIOWATYCH W WYBRANYCH MIEJSCACH PUSZCZY PISKIEJ I LASÓW NAPIWODZKO - RAMUCKICH.
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-341/10/ No 5

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 04.10.2012 godzina 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 856 777, e-mail: sjakimiuk@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Stefan Jakimiuk – Koordynator projektu POIS.05.01.00-00-341/10 „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”.
 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu na dostawę 50 kompletów pastuchówelektrycznych. Sprawanr: POIS.05.01.00-00-342/10/No 4.
Niniejszym informuję, iż  w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

POMELAC Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa1,
07-200 Wyszków

z ceną brutto 65033,79 PLN.

Równocześnie informuję, iż ponadtow postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę:
CAN AGRI MarzannaRydzińska,
ul. Przemysłowa 11,
05-252 Dąbrówka

z ceną brutto 103812,00 PLN.
FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA DOSTAWĘ 50 KOMPLETÓW PASTUCHÓW ELEKTRYCZNYCH
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 4

Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 17.07.2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 910, e-mail: nkryt@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Natalia Kryt - Kierownik projektu POIS.05.01.00-00-342/10 "Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat".

 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu na objęcie ochroną miejsc gawrowania niedźwiedzi.
Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 3

Niniejszym informuję, iż Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,Nr 113, ze zm.) z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW
FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA OBJĘCIE OCHRONĄ MIEJSC GAWROWANIA NIEDŹWIEDZI
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 3
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 28.06.2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 910, e-mail: nkryt@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Natalia Kryt - Kierownik projektu POIS.05.01.00-00-342/10 "Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat".

 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW
FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA OBJĘCIE OCHRONĄ MIEJSC GAWROWANIA NIEDŹWIEDZI
Nr referencyjny: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 3
Przetarg jest prowadzony w trybie art. 701-5 k.c.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu wyznaczono do dnia 18.07.2012 do godz. 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska,
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 785 855 910, e-mail: nkryt@wwf.pl.
Osoba do kontaktu: Natalia Kryt - Kierownik projektu POIS.05.01.00-00-342/10 "Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat".
 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu na objęcie ochroną miejsc gawrowania niedźwiedzi.
Sprawa nr: POIS.05.01.00-00-342/10/ No 3

Niniejszym informuję, iż Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie pkt XIX Regulaminu przetargu w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,Nr 113, ze zm.) z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.
 
	© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
© Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska
 
	© NFOŚiGW
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
© NFOŚiGW