Living Planet Report | WWF Poland

Living Planet ReportLiving Planet Report WWF jest jedną z najważniejszych na świecie publikacji naukowych na temat stanu stanu przyrody na Ziemi i naszego na nią wpływu.
Najważniejszy wniosek z Living Planet Report?

Człowiek zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapewnić.

Żyjemy na ekologiczny kredyt, a nasze należności wciąż rosną.

Z tego powodu w dramatycznym tempie tracimy bogactwo przyrodnicze naszej planety.

Zobacz najważniejsze wnioski z Living Planet Report 2014

 
	© WWF Polska
Living Planet Report 2014
© WWF Polska
 rel=
od lewej: Rekin szary, Fiji|Tukan wielki, Brazylia|Stepniarka piaskonurek, Namibia|Goryl nizinny
© (od lewej): Cat Holloway/WWF|Staffan Wildstand/WWF|Martin Harvey/WWF|Martin Harvey/WWF
Zobacz najważniejsze dane z Living Planet Report 2010 i wnioski z raportu.


Co znajduje się w Living Planet Report?

Raport zestawia różne dane, na podstawie których utworzone zostały dwa wskaźniki mówiące o stanie naszej planety.

Pierwszy to „wskaźnik żyjącej planety” (Living Planet Index), który ocenia stan bioróżnorodności na Ziemi w oparciu o trendy w tysiącach populacji gatunków zwierząt (kręgowców) na całym świecie.

Drugi wskaźnik to stopień konsumpcji zasobów planety, tzw. ślad ekologiczny (Ecological Footprint). Jest on mierzony powierzchnią lądu i mórz, potrzebną aby wyprodukować obecnie wykorzystywane przez nas zasoby i zaabsorbować wytwarzane przez nas zanieczyszczenia. Wskaźnik ten wyrażany jest w globalnych hektarach na osobę (gha/os.).

Wskaźniki te były badane na przestrzeni kilku dziesięcioleci, aby pokazać długofalowe trendy stanu przyrody na Ziemi. Na tej podstawie stworzono trzy scenariusze tego, co może zdarzyć się w przyszłości. Scenariusze pokazują, że wybory, których dokonujemy w naszym codziennym życiu przesądzą, czy będziemy żyć w zrównoważonym społeczeństwie w harmonii z ekosystemem czy też nasz ekosystem zostanie trwale uszkodzony, powodując nieodwracalną utratę bioróżnorodności i zdolności Ziemi do zapewnienia ludziom surowców.