Regulamin konkursu ,,Wilk z Polski" | WWF Poland

Regulamin konkursu ,,Wilk z Polski"Opublikowano 23 listopad 2016

Regulamin Konkursu „BYTOM” („Regulamin”)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „[Wilk z Polski]”, zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000160673 („Organizator”).
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 30 listopada do 6 grudnia 2016 r.
 3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, fanpage'u Organizatora pod adresem http://www.facebook.com/WWFpl (,,Fanpage")

§ 2
Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest założenie przez Uczestnika osobistego konta w serwisie Facebook i prowadzenie go zgodnie z regulaminem serwisu. W szczególności, Uczestnik, korzystając z serwisu jest zobowiązany używać prawdziwych danych osobowych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny oraz posiadacze kont w serwisie Facebook typu „fanpage” oraz innych mających komercyjny charakter. Organizator wyklucza możliwość uczestniczenia w Konkursie przez jedną osobę używającą więcej niż jednego konta osobistego.
§ 3
Przystąpienie do konkursu
 1. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu przez Uczestnika zalogowanego do własnego konta osobistego posta na Fanpage’u zdjęcia z osobą, którą Uczestnik uznaje za najbardziej wilczego przywódcę, wybraną z osób dodanych do grona znajomych na profilu Uczestnika razem z uzasadnieniem swojego wyboru.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
§ 4
Zasady Konkursu
 1. Wpis powinien składać się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż trzech zdań.
 2. Każdy Uczestnik może opublikować tylko jedno zgłoszenie konkursowe, zgodnie z § 3 ust. 1.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do umieszczenia opisu, który nie zawiera sformułowań powszechnie uznanych za obraźliwe, treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste. Każdy wpis przed opublikowaniem będzie podlegał moderacji przez Organizatora. Organizator zastrzega prawo usunięcia publikacji, która w ocenie Organizatora naruszy niniejszy ust. 3.
 4. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wybierze spośród opublikowanych wpisów pięć, które wedle oceny Organizatora, są najbardziej kreatywne. Decyzja Organizatora dotycząca wyboru zwycięzców Konkursu jest ostateczna.
 5. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje w odpowiedzi pod wpisami Uczestników, wybranych przez Organizatora zgodnie z ust. 5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do kontaktu z Organizatorem w wiadomości prywatnej w terminie do 7 dni.
 6. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody opisane w §6.
§ 5
Dane osobowe
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których zakres obejmował będzie: imię i nazwisko, adres e-mail; zostanie wyrażona przez dokonanie wpisu z pracą i udział w konkursie.
 3. Wszystkie dane przetwarzane przez WWF Polska zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w celu dostarczenia nagród uczestnikom konkursu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Organizator Konkursu jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Uczestnika. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych związanych z przeprowadzeniem Konkursu, Administrator powierza Koordynatorom na podstawie umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez Koordynatorów:  Zuzę Kajzer i Paulę Jeżak.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.
 8. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w każdym czasie trwania Konkursu, do upływu terminu określonego w § 1 ust. 2.
 9. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany warunkami niniejszego Regulaminu.
 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w związku z Konkursem.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić
  na inne osoby i podmioty.
§ 6
Nagrody
Uczestnicy, którzy zostaną wybrani przez Organizatora zgodnie z § 4 i podejmą czynności, o których mowa w § 4 ust. 6, będą uprawnieni do uzyskania nagrody rzeczowej w postaci koszulki t-shirt marki Bytom „Wataha 1” (rozmiar L lub M, wedle wskazania Uczestnika). Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez zwycięskich Uczestników w zgłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 5. Wysyłka nagród nastąpi do dnia 15 grudnia 2016 r.
§ 7.
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Wilk z Polski”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 8.
Postanowienia końcowe
 1. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Wszelkie informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestników konkursu, którzy naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.
 5. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora http://www.wwf.pl/fakty_ciekawostki/biblioteka/?20320/Regulamin-konkursu-Wilk-z-Polski
 6. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną, za pośrednictwem Fanpage’u lub wysyłając e-mail pod adres wandrearczyk@wwf.pl lub zkajzer@wwf.pl

Regulamin konkursu ,,Wilk z Polski"