Rzeki dla życia | WWF Poland

Rzeki dla życiaPolskie rzeki bardzo ucierpiały wskutek zanieczyszczenia wody ściekami, przegradzania nurtu zaporami oraz wskutek przekształceń brzegów rzek i ich dolin - w myśl niegdyś powszechnie panującego przekonania, że "dobra rzeka to rzeka uregulowana".
Na szczęście obecnie w krajach wysokorozwiniętych, w tym w Unii Europejskiej, takie traktowanie rzek odchodzi w przeszłość. Coraz częściej uznaje się konieczność przywrócenia rzekom ich stanu naturalnego.

Priorytetem stało się oczyszczenie wód, a także przywrócenie rzekom i ich dolinom funkcji „korytarzy ekologicznych” umożliwiających swobodną wędrówkę i rozprzestrzenianie się rybom i innym zwierzętom wodnym i lądowym. Jednocześnie zaspokajane są potrzeby ludzi z potrzebami ochrony przyrody rzek oraz ich dolin. Wyrazem tego jest unijne prawo obowiązujące także w Polsce – Ramowa Dyrektywa Wodna.

W krajach, które bardzo silnie przekształciły rzeki skracając ich bieg i ograniczając obszar terenów zalewowych zauważono, że prowadzi to do częstszych powodzi zagrażających ludzkiemu życiu i niosących ze sobą ogromne straty materialne.

Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo ludzi, za pomocą ogromnych nakładów finansowych rządy wielu krajów (np. USA, Austria, Niemcy) podejmują obecnie wysiłki na rzecz zbliżenia uregulowanych koryt rzecznych do ich stanu naturalnego – w myśl nowego hasła „dobra rzeka to rzeka naturalna”.

W Polsce, pomimo silnie zanieczyszczonej wody i znaczących przekształceń, rzeki zachowały unikatowe na skale Europy bogactwo przyrodnicze. Koryta i doliny wielu z nich nadal są zbliżone do naturalnych. Wisła, Pilica, Bug, Narew, Biebrza, Warta należą do najlepiej zachowanych i najpiękniejszych rzek europejskich. Szczególnie bogaty jest świat ptaków i świat roślin rzek i ich dolin. Z tego względu wiele rzek zostało włączone w sieć obszarów chroniących europejską przyrodę – Natura 2000.

Niestety w krytycznej sytuacji znalazło się wiele gatunków ryb żyjących w rzekach, zwłaszcza ryb wędrownych.

Celem projektu WWF Polska "Rzeki dla życia" jest ocalenie i przywracanie naturalnego charakteru polskich rzek oraz ochrona zamieszkujących je ryb. Pozwoli to nie tylko zachować przyrodnicze bogactwo rzek i ich dolin, ale również zmniejszy zagrożenie powodziami oraz umożliwi lepsze, w pełni zrównoważone gospodarcze wykorzystanie dorzeczy.

Dowiedz się co robimy na rzecz ochrony rzek >>

 
	© WWF Polska / Artur Tabor
Aereal view of river
© WWF Polska / Artur Tabor
Wisła, "Królowa Polskich Rzek", mogłaby śmiało pretendować do miana "Królowej Europejskich Rzek", gdyż jako jedyna na naszym kontynencie zachowała swój naturalny charakter na odcinku ponad 300 km.
 
	© UPM Raflatac
© UPM Raflatac
Partner projektu "Rzeki dla życia"

 
	© WWF Poland
© WWF Poland
Zobacz strony związane z tematem "Rzeki dla życia"