Odra | WWF Poland

Odra



Odra, z kompleksami lasów legowych, starorzeczy i wilgotnych lak, stanowi jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych Europy Środkowej.
Obszar ten zamieszkuje wiele rzadkich gatunków (w tym ponad 130 gatunków zwierzat okreslonych jako kluczowe w europejskiej sieci ostoi Natura 2000). Wsród nich są m.in. piękne i zagrożone wyginięciem gatunki ptaków: kania czarna i rdzawa, trzmielojad, bielik, zimorodek, żuraw czy dzięcioł średni.

Niestety, temu unikalnemu i bardzo wrażliwemu środowisku zagrażają plany rozbudowy żeglugi oraz infrastruktury przeciwpowodziowej.

Pomimo braku rzetelnych analiz ekonomicznych, plany regulacji Odry na potrzeby żeglugi powielane są w kolejnych dokumentach rządowych. Zakladają osiągnięcie III klasy żeglowności, co wiązałoby się z koniecznością zapewnienia odpowiednich głębokości i szerokości toru wodnego oraz potrzebą „wyprostowania” kilkunastu luków, zakretów rzeki.

Ponadto, pomimo tragicznych doswiadczen z wielu kolejnych powodzi, nad Odra nadal, tak jak przed laty, szanse na ochronę przed powodzią upatruje się głównie w rozwiązaniach technicznych. Po powodzi z 1997 roku powstały nowe zbiorniki, w wielu miejscach odbudowano, wzmocniono i podwyższono istniejące obwałowania. Budowa stopni wodnych spowodowała obniżenie poziomu wód rzeki i dziś skutkuje długotrwałym przesuszaniem doliny na odcinku, gdzie znajdują się najcenniejsze kompleksy lasów łęgowych. Tymczasem, jak uczy doswiadczenie poprzednich lat, sama budowa obwałowań i zbiorników nie stanowi skutecznego zabezpieczenia przed silnymi wezbraniami wód. Nadmiar wody w rzece musi sie rozlać, dlatego często najefektywniejszą, najtańszą i najbardziej trwałą metodą ochrony przeciwpowodziowej jest oddanie rzece na pewnych odcinkach jej naturalnej przestrzeni. Ogromną rolę w efektywnej ochronie przeciwpowodziowej odgrywają szerokie rozlewiska, tereny podmokłe, nadrzeczne laki i lasy łęgowe, które działają jak gąbka, spowalniając przepływ i obniżając falę powodziową.

Zobacz co robi WWF na rzecz ochrony Odry >>
 
	© WWF Polska / Grzegorz BOBROWICZ
Odra
© WWF Polska / Grzegorz BOBROWICZ
Nadrzeczne lasy łęgowe uznawane są za najbogatsze w gatunki roślin i zwierząt środowisko leśne na naszym kontynencie, będące odpowiednikiem niektórych lasów deszczowych strefy tropikalnej.
 
	© UPM Raflatac
© UPM Raflatac
Partner projektu "Rzeki dla życia"