Informacja na temat dofinansowania projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" | WWF Poland

Informacja na temat dofinansowania projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk"Opublikowano 10 listopad 2016
Młoda foka szara
© WWF Polska / Marcin Dobas
W nawiązaniu do publikacji, która pojawiła się 9 listopada na stronie internetowej Lasów Państwowych, WWF Polska pragnie poinformować, że projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, którego realizację rozpoczęliśmy w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim 1 listopada br. (potrwa do 29.02.2020 r.) jest współfinansowany (w 85%) przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (jednostka formalnie podlega Lasom Państwowym) pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla części działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna" w zakresie typów projektów: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
a) Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
Fundacja WWF Polska złożyła 29.01.2016 r. wniosek o dofinansowanie, które zostało przyznane w wyniku przeprowadzonego przez CKPŚ otwartego konkursu, w wyniku którego WWF Polska uzyskała bardzo wysoką ocenę merytoryczną (trzeci wynik w rankingu - 90 pkt. ze stratą zaledwie 2 pkt. do lidera rankingu) i spełniła wszelkie wymogi formalne.
 
O projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”:
 
Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana będzie działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy będzie działać na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.

Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te gatunki i w tym celu zostaną rozpowszechnione instrukcje dla społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego będą się odbywały cykliczne spotkania różnych grup interesariuszy zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich.
 
Fundacja WWF Polska w ostatnich latach wdrażała 2 projekty o zakresie merytorycznym bardzo zbliżonym do bieżącego. Były to projekty: „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce” (POIS.05.01.00-00.041/08-00, w latach 2009-2013) oraz „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (POIS.05.01.00-00-391/12-00, w latach 2012-2015). Prowadziliśmy też działania na rzecz ochrony rysia i niedźwiedzia brunatnego w ramach projektów: „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce” (POIS.05.01.00-00-341/10-02, w latach 2011-2015) oraz „Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat” (POIS.05.01.00-00-342/10-01, w latach 2011-2015).
 
We wszystkich w/w projektach Instytucją Wdrażającą było CKPŚ, a dofinansowanie pochodziło z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a przypadku niektórych z tych projektów również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. We wszystkich przypadkach przyznanie dofinansowania było wynikiem uzyskania pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej w otwartym konkursie (naborze wniosków).
Młoda foka szara
© WWF Polska / Marcin Dobas Enlarge
Błękitny Patrol podczas wypuszczania fok
© WWF Polska / Danuta i Ryszard Felkner Enlarge