Wskaźnik żyjącej planety | WWF Poland

Wskaźnik żyjącej planetyWskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index, LPI) mierzy
różnorodność biologiczną na podstawie danych dotyczących różnych
gatunków kręgowców i oblicza średnią zmianę w ich liczebności
w czasie. Wskaźnik LPI można porównać z indeksem giełdowym,
z tą różnicą, że nie monitoruje globalnej gospodarki, lecz jest ważną
miarą stanu ekologicznego naszej planety. Globalny wskaźnik LPI
opiera się na danych naukowych o 14 152 monitorowanych
populacjach 3 706 gatunków kręgowców (ssaków, ptaków, ryb,
płazów i gadów) z całego świata.


 
	© WWF
Wskaźnik LPI wskazuje, że latach 1970-2012 całkowita liczebność populacji kręgowców spadła o 58%
© WWF