COP19 | WWF Poland

COP19W dniach 11–22 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja COP19 (XIX Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) wraz z IX Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP/MOP9).

To najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, skupiające uwagę całego świata, będzie miało w tym roku
istotne znaczenie. Od powodzenia negocjacji prowadzonych w Warszawie zależy dalszy los zainicjowanej Protokołem z Kioto walki o zmniejszenie emisji CO2 i ograniczenie globalnego ocieplenia.


Kto za tym stoi?
Organizatorem konferencji w Warszawie jest Sekretariat UNFCCC, gospodarzem – Rząd RP, koordynatorem przygotowań – Ministerstwo
Środowiska RP. W dwutygodniowych obradach przewiduje się udział 9 000 uczestników: ponad 190 delegacji rządowych (Strony Konwencji) i obserwatorów – instytucji międzynarodowych, biznesowych i badawczych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Podczas pierwszego tygodnia konferencji obrady będą to czyły się w obrębie grupy ADP oraz organów pomocniczych (SBI, SBSTA). Skład przedstawicieli delegacji różni się w zależności od kraju. Zazwyczaj są to jednak przedstawiciele administracji rządowej (np. ministerstwa środowiska, gospodarki czy finansów), przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych, itp. Delegacje będą wspólnie przygotowywać ramy dokumentów do ostatecznego przyjęcia przez uczestników tzw. high-Le vel segment, która jest najważniejszą, decydującą częścią szczytu klimatycznego w drugim tygodniu jego trwania. Biorą w nim udział politycy z całego świata, ministrowie i głowy państw, którzy prezentują stanowiska swoich krajów oraz podejmują ostateczne decyzje, co do formy i treści porozumienia.

Po obradach roboczych, strony będą starały się podejmować decyzje na zasadzie konsensusu. Głosowanie ma być rozwiązaniem ostatecznym, kiedy inne drogi do porozumienia zostaną wyczerpane. Każde państwo będące stroną Konwencji dysponuje jednym głosem. Głoso wanie (za wyjątkiem wyborów na stanowiska), odbywa się w sposób jawny, poprzez podniesienie ręki.

 
	© WWF Polska
Przeczytaj poradnik po COP19
© WWF Polska