Ministerstwo Środowiska chce wycinać drzewa i zachęca do zabijania gatunków chronionych | WWF Poland

Ministerstwo Środowiska chce wycinać drzewa i zachęca do zabijania gatunków chronionychOpublikowano 01 sierpień 2016
Poważną i bardzo głośną, propozycją zmian jest uchylenie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
© Małgorzata Łupina / WWF

Ministerstwo Środowisko ogłosiło projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (UoOP) oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym przygotowano wiele zmian, a kilka z nich o ile zostaną przyjęte, będzie mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody oraz nią zarządzanie w Polsce. Zagrożone są drzewa, gatunki chronione i przyszłość odszkodowań wypłacanych rolnikom. Fundacja WWF Polska przesłała do ministerstwa już swoje uwagi, wyrażając ogromne zaniepokojenie proponowanymi zmianami.

 
Poważną i bardzo głośną, propozycją zmian jest uchylenie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Obecnie obowiązujące prawo nakazuje uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości (art. 83-89 UoOP). Od obowiązku tego przewidziano długą listę wyjątków jak np. usuwanie drzew owocowych, drzew i krzewów młodych, suchych czy wycinanie w czasie akcji ratowniczej.
 
Projektowana przez resort środowiska zmiana uchyla obowiązek uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, wprowadzając w to miejsce fakultatywną możliwość ochrony terenów zielonych przez rady gmin – mówi Dariusz Gatkowski z WWF Polska. - Uważamy, że co do zasady zieleń i drzewa zawsze będą wyjątkowo cennym elementem krajobrazu, a ich wycinka powinna być ograniczona, czemu dobrze sprzyjały dotychczasowe regulacje. Zniszczenia wielu drzewostanów w wyniku nagłej rezygnacji z ochrony zadrzewień będzie wyraźnie odczuwalne dla społeczeństwa. Zniesienie przepisów kontrolujących ochrone drzew powodować będzie zmiany w krajobrazach, chociażby poprzez likwidację zadrzewień mających walory krajobrazowe i kulturowe. Wyobraźmy sobie co taka zmiana może oznaczać dla aleji przydrożnych na przykład na Mazurach.
 
Drugą poważną zmianą w ochronie przyrody, jest zmiana w ochronie żubrów, wilków, rysi, niedźwiedzi i bobrów. Projektowana zmiana art. 126 ust. 6 pkt 2 UoOP rozszerza katalog przypadków, kiedy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez te gatunki zwierząt chronionych nie przysługuje. Zaproponowne przepisy zakazujące wypłaty odszkodowań, dotyczą sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie prowadził czynnie działań zwalczających gatunki chronione. Jeśli własciciel nieruchomości nie zwróci się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o umyślne zabicie żubra, wilka, rysia, niedźwiedzia czy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zabicie bobra, w przypadku wyrządzonej szkody przez zwierzę nie będzie mógł starac się o odszkodowanie. Jeśli taką zgodę uzyska, nie otrzyma odszkodowania o ile nie wykona czynności na, które uzyskał pozwolenie (czyli nie zabije zwierzęcia!). Z jednej więc strony ustawa przyznaje ochronę żubrom, wilkom, rysiom, niedźwiedziom i bobrom, a z drugiej nakazuje je właścicielom nieruchomości eksterminować w dopuszczalnie maksymalnym zakresie, pod rygorem utraty odszkodowania.
 
Po to właśnie ustanowiono system odszkodowań za straty wyrządzone przez gatunki chronione, aby właściciele nieruchomości ich nie zwalczali, lecz pozwolili im spokojnie egzystować, za co właśnie mieli uzyskać odszkodowanie. Tymczasem projektowana zmiana zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku nakazując obywatelom walkę z gatunkami chronionymi poprzez uzyskiwanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do nich i ich realizację, co stawia pod znakiem zapytania dalszy sens ich ochrony. Czytając uzasadnienie projektowanej zmiany trudno oprzeć się wrażeniu, że najbardziej charyzmatyczne polskie ssaki, takie jak niedźwiedź, ryś i wilk zostały potraktowane przez autorów projektu jako szkodniki, które należy tępić wszelkimi metodami.
 
Należy zapytać, czy celem Ustawy o ochronie przyrody powinna być eksterminacja gatunków chronionych – dodaje Paweł Średziński z WWF Polska. – Od kilku miesięcy obserwujemy otwieranie przez resort środowiska kolejnych wątków w ochronie przyrody. Kontrowersyjna nowelizacja prawa łowieckiego, plany dotyczące niszczenia polskich rzek, a teraz propozycja zniesienia kontroli usuwania drzew i poluzowanie ochrony rzadkich i charyzmatycznych gatunków zwierząt. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone w życie, polska przyroda znajdzie się w prawdziwej ruinie. Dlatego apelujemy do polskich władz, aby jeszcze raz zastanowiły się nad kontrowersyjnymi zmianami prawa. Tym bardziej, że Polska mogła jak dotąd pochwalić się jednym z lepszych systemów rozwiązywania konfliktów między człowiekiem a zwierzętami.
 
Poznaj pełne stanowisko WWF Polska.
http://bit.ly/StanowiskoFundacjiWWFPolska
Poważną i bardzo głośną, propozycją zmian jest uchylenie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
© Małgorzata Łupina / WWF Enlarge
Pomóż chronić skarby polskiej przyrody.
Drugą poważną zmianą w ochronie przyrody, jest zmiana w ochronie żubrów, wilków, rysi, niedźwiedzi i bobrów.
© Klein&Hubert / WWF Enlarge